Pályarendszabályok

1.  A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, amennyiben:

 • érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más, a sportrendezvény helyszínére való belépésre jogosító igazolással rendelkezik,
 • nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt,
 • nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy amelynek a sportrendezvényre való bevitelét a szervező a belépőjegy vásárlását megelőzően megtiltotta (így különösen petárdát, robbanóeszközt, lőfegyvert, szúró vagy vágóeszközt, üveget, üdítős flakont, dobozos italokat, botot, pénztárgépszalagot, követ és bármi egyéb, a testi épséget veszélyeztető tárgyat), és erről a belépőjegy vásárlóját megfelelő módon tájékoztatta,
 • nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy egyébként jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet,
 • nem áll a Sporttörvény 73. § (1) bekezdése szerinti kizárás, a sportrendezvények látogatásától eltiltás büntetés vagy a szabálysértési kitiltás hatálya alatt,
 • vállalja, hogy a rendező felszólítására igazolja személyazonosságát,
 • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető,
 • betartja a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat, ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul,
 • nem folytat – vagy korábbi, és/vagy aktuális magatartásából nem lehet arra következtetni, hogy folytatni fog – olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók testi épségét vagy vagyoni javait,
 • tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

2.  A néző köteles betartani a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat. A néző nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy a sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók személyiségi jogait vagy vagyoni javait sérti vagy veszélyezteti.

Az e pontban meghatározott kötelezettség megszegéséből eredő személyiségi jogsértésért, illetve kárért a néző a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint köteles sérelemdíjat fizetni, illetve tartozik a kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályok szerinti kártérítéssel. A kártérítési felelősség nem érinti a néző esetleges szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét.

A néző a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni. A személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása esetén a menekülő útvonalra és a menekülés módjára – a szervező által előzetesen kidolgozott terv szerint – a helyszínen a lépcsőházakban a falon elhelyezett menekülési útvonal jelzések és a feladatot ellátó rendezők utasításai az irányadók.

A néző a sportrendezvényen:

 • köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait,
 • köteles betartani a dohányzással kapcsolatos előírásokat,
 • rasszista vagy gyűlöletre uszító, agresszív, a sportszerű szurkolással össze nem egyeztethető magatartást nem tanúsíthat,
 • a tiltás alá nem tartozó feliratot, transzparenst és zászlót a korlátra, illetve oszlopra csak szervező és a rendező engedélyével helyezhet el, azzal a kihelyezett reklámokat, menekülési útvonalakat nem fedheti el,
 • nem folytathat engedély nélküli vállalkozási, aktuálpolitikai tevékenységet.

3.   A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.

Ha a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt az e pontban foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy az e pontban hivatkozott magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényről el kell távolítani. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben az eltávolítandó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező – jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában – a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, feltéve, hogy a visszatartásra a helyszínen működő képfelvevő eszköz látóterében kerül sor.

4.  A sportrendezvényen résztvevő ruházatának, csomagjainak átvizsgálására a rendezvény biztosítását végző rendőr és a biztosítást végző rendező szerv alkalmazottja vagy a rendező is jogosult. Kényszerítő eszköz alkalmazására – ha törvény eltérően nem rendelkezik – kizárólag a rendőr jogosult.

5.  A szervező az általa szervezett sportrendezvény esetén köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás).

A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a szervező által szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg.

A szervezőnek a sportrendezvényen történő részvételből való kizárásra vonatkozó döntése ellen a néző bírósághoz fordulhat.

A sportrendezvényen történő részvételből kizárható az a személy is, akit a 3. pontban körülírt esetben el kellett volna távolítani, de erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.

A szervező az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba.

6. Felhívjuk a nézők figyelmét a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény vonatkozó rendelkezéseinek betartására.
7.  A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:

 • jogosult a sportlétesítménybe nem illő, a rendezvényre nem való tárgyak (pl. esernyő, dezodor, műanyag flakon, üveg palack, szerszámok, élelmiszer, járművek, stb.), egyéb élőlények (pl. háziállatok) bevitelét megtiltani, és ezt a rendezőkön keresztül ellenőriztetni,
 • jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni, a felvételeket rögzíteni és a jogszabályokban leírtak szerint kezelni.

8.  A szervező a résztvevők érdekében felelősségbiztosítást kötött.

9.  A sportrendezvény és a nézők, valamint a további résztvevők biztonságára vonatkozó részletes előírásokat jogszabály állapítja meg.

10.  A sajtó képviselői (újságírók, fotóriporterek) előzetes akkreditációt követően, sajtóigazolványuk felmutatásával vehetnek részt a sportrendezvényen.

Az újságírók részére a munkájuk végzéséhez a nézőtéren található, a nézőktől elkülönített sajtó páholy áll rendelkezésre.

A fotóriporterek a medencetérben – az ott résztvevő más hivatalos személyek (pl.: játékvezető, zsűri tagok, rendezők) munkájának zavarása nélkül – láthatják el feladataikat.

Figyelem, a létesítményben kép és hangrögzítés történik! Kamerával megfigyelt terület!

Kövess minket Instagramon

Kezdjen gépelni, majd nyomjon Enter-t a kereséshez